Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt funtionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Bereikbaar op:
Maandag tot en met vrijdag van 9:00-11:00

Oostbroekerweg 17, 1981 LR Velsen-Zuid

Inschrijven

Algemene voorwaarden Zwemschool Atlantis

1. Organiserende instantie.
Zwemschool Atlantis is een activiteit van Freelanzate gevestigd te Haarlem ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34340866. De zwemschool is een zelfstandig onderdeel. De eindverantwoordelijkheid is in handen van de Algemeen directeur.


2. Producten Zwemschool.
Opleiding zwemdiploma's A. B en C. Opleiding Zwemdiploma's A, B en C voor kinderen met een handicap (privélessen). Zwemles voor volwassenen. Zwemles voor vrouwen. Aqua-Sport. Ouder en kind Zwemmen. Doelgroepzwemmen. Meer bewegen voor volwassen. 

3. Opleidingseisen en toezicht.
De zwemschool leidt op voor de diploma's A.B en C en voor zwemvaardigheid, een en ander volgens de bepalingen en richtlijnen van het NPZ/NRZ.

4. Toezichthoudende instantie.
De zwemschool is een door het Nationaal Platform Zwembaden/Nationale Raad Zwemdiploma's (NPZ/NRZ) erkend opleiding- en exameninstituut. De opleiding vindt plaats volgens de Easy Swim methode. En staat geregistreerd onder nummer 414020. De door de zwemschool georganiseerde en af te nemen examens staan onder toezicht van (NPZ/NRZ).

5. Inschrijven Cursisten.
Inschrijving van cursisten voor de zwemdiploma's en de overige activiteiten van de Zwemschool kan uitsluitend via het internet via de website www.zwemschool-atlantis.nl. Een inschrijving wordt in behandeling genomen nadat de inschrijving per email door de zwemschool is bevestigd. Zie de website voor de prijzen. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.

6. Deelnemen aan zwemlessen.
Om te kunnen deelnemen aan zwemlessen voor het diploma A dienen cursisten minimaal 4 jaar oud te zijn. Om te kunnen deelnemen aan de zwemlessen voor diploma B en C dienen cursisten in het bezit te zijn van het diploma A.

7. Inhalen van lessen door aantoonbare ziekte
Lessen welke niet zijn gevolgd door ziekte komen in principe in aanmerking voor inhaling op een ander tijdstip (max 3 lessen per jaar), een en ander ter beoordeling door manager van de zwemschool. Deze lessen kunnen niet gecompenseerd worden. Bij langdurige ongeschiktheid om de lessen te volgen zal in overleg tussen ouders/ verzorgers of de cursist samen met het management van de zwemschool naar een oplossing worden gezocht. Het eindoordeel van het management van de zwemschool is bindend. Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.

8. Betaling van cursusgelden en overige kosten.
De prijzen van onze producten zullen duidelijk worden vermeld op onze website en zijn geldig van 1 januari tot 31 december van het lopende jaar. Wij zijn 3 weken in de zomervakantie en een week in de kerstvakantiegesloten. Deze lessen zijn verrekend in de vaste inhaallessen. De zwemschool heeft geen restitutie of financiële compensatie voor deze 3 weken.  Verhoging van de prijzen kan jaarlijks plaatsvinden op basis van CBS index. Bij belangrijke verhogingen van kosten kan het management de prijzen tussentijds verhogen. Alle betalingen naar IBAN nummer: NL83 RABO 0324480148, Rabobank Haarlem t.n.v. Zwemschool Atlantis. -Betaling van cursusgelden dient maandelijks te geschieden voor de 1e van de maand. -Betaling geschiedt per automatische incasso. -Wanneer U er voor kiest het lesgeld zelf over te maken dan berekenen wij € 2,- extra administratiekosten. -Bij het niet tijdig betalen van het lesgeld zal bij de 1e aanmaning € 5,- administratiekosten in rekening worden gebracht welke gelijk met de achterstand dient te worden betaald. -bij het niet tijdig betalen van het lesgeld zal bij de 2e aanmaning € 10,- administratie kosten in rekening worden gebracht welke gelijk met de achterstand dient te worden betaald. Bij achterstanden groter dan 3 maanden zal een deurwaarder de vordering incasseren, alle kosten zullen worden verhaald op de debiteur. -Bij achterstanden groter dan 3 maanden vervalt de gereserveerde zwem of cursusplek.

9. Opzegging.
De zwemschool kent les perioden van 3 maanden (kwartaal) startend per 1 januari van ieder jaar. Opzegging dient plaats te vinden met een opzegtermijn van minstens 1 maand voor het aflopen van een kwartaal. Opzeggingen dienen schriftelijk te worden gedaan per bevestigde mail of per post naar Zwemschool Atlantis. Bij niet-tijdige opzegging is het cursusgeld over de volgende maand normaal verschuldigd.

10. Kosten i.v.m. gebruik van de Easy-Swim Pro methodiek.
Zwemschool Atlantis heeft gekozen voor de Easy-Swim Pro methodiek. Een methode die goede resultaten laat zien bij de starters in de A opleidingsgroep. Bij deze methodiek is speciale kleding nodig. (zie prijslijst op de website).

11. Afzwemmen.
Voor het afzwemmen voor diploma A, B en C zal er éénmalig een bedrag automatisch worden afgeschreven (zie de prijslijst op de website).

12. Sluiting van de gehuurde zwemaccommodatie.
De zwemschool sluit elke aansprakelijkheid uit en behoudt zich alle rechten voor, restitutie van cursusgeld of enige ander financiële vergoeding uit wanneer de zwemschool in een overmacht situatie komt te verkeren als gevolg van wettelijke maatregelen, technische redenen zoals waterkwaliteit of anderszins waardoor de zwemschool de geplande zwemlessen niet kan uitvoeren. De zwemschool zal in zulk een situatie de cursisten of hun verzorgers direct informeren.

13. Veiligheid van lessen en Aansprakelijkheid.
Alle cursussen worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven. Iedere cursist verplicht zich om bij inschrijving melding te maken van bijzondere zaken en beperkingen zowel lichamelijk als geestelijk die verhoging van het veiligheidsrisico tot gevolg kunnen hebben. De zwemschool sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade opgelopen tijdens, voor of na de zwemlessen aan personen en of goederen.

14. Gebruik en gedragsregels zwemles accommodatie.
De inschrijvende cursisten, hun ouders en familieleden en of andere begeleiders dienen zich te houden aan de voor de accommodatie geldende regels, en dienen de instructies van de dienstdoende functionarissen van de zwemschool op te volgen. De eerste en laatste 5 minuten van de zwemles, is het bad toegankelijk voor 1 ouders/verzorgers of begeleider. De aangewezen manager zwemschool beslist over afwijkingen. Het niet opvolgen van de regels en instructie zal per email worden bekend gemaakt aan de betrokkene, bij voortduring zal na 3 overtredingen de toegang tot de accommodatie worden ontzegd. 1x per maand mogen de ouders de les bijwonen. De dag wordt aangewezen door het management.

15. Voorbehouden.
De zwemschool behoudt zich het recht voor om tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de planning en lestijden van de lessen en cursussen indien dit door het management noodzakelijk word geacht. Het management zal zich inspannen om deze situatie te voorkomen en verplicht zich om de betrokken ouders c.q. cursisten direct te informeren.

16. Slotbepaling.
Door verzending van de inschrijving verklaart de inschrijvende cursist c.q. ouders of verzorgers bekend te zijn met de op de website vermelde tekst en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.